Wypominki 2017/2018

Roczne:

+ Barbarę Kamińską; + Kazimierza i Zbigniewa Jechna; Henrykę i Filipa Szulc + Grzegorza Załeckiego, Joannę Kipiel, Bożenę Gurban + Macieja, Tadeusza Krajewskich, Annę i Leona Szpak; + Ryszarda Czarneckiego + cr. Puksztów, Plutów, Nowarów, Burakowskich, ks.Janusza Kakieta\ka; + cr. Majewskich i Piechalów + cr. Ławrynowiczów, Dąbrowskich + Edwarda Rosłonka; + Izydora Karwota, rodz. Kasprzaków, Nojków, Rybaczków, Jakubików, Szlendaków, + Genowefę i Michała Struczyńskich, Andrzeja Nowika, cr. Dowgwiłłów, nieznanych obrońców ojczyzny; + cr.Dąbrowskich, Drężek, Góreckich + Halinę i Jerzego Zdanowskich, + Jana Góreckiego; + Helenę i Wawrzyńca Skorupa; Helenę, Franciszka, Jerzego i Leona Tuszyńskich, + Irenę Draniak, + Annę Porębska, Józefa Kęska, Grzegorza Małuj, Stanisława Kostrzewę, + Bogusławę Tymińską, Leopolda Jankowskiego, Stanisławę i Kazimierza Surała + cr. Kucińskich, Żarnochów, s.Marię Kulis, + cr. Kmitów, Kucharczyków, Tadeusza Czarneckiego+ Pawła i Agnieszkę Trela, Jerzego Orlikowskiego, Henryka Wierzbickiego + Jerzego Ślifirskiego + Eugeniusza Draniaka, Mariana i Janinę Ścisłowskich, + Michała i Józefę Okrasa, Henryka Podolskiego, Elżbietę Gąsowską + cr Sapijaszków, Siekierskich, + cr. Koch, Durak, Jagiełło, Mazgaj + Zuzannę i Henryka Florkiewicz, Romana Zielińskiego, cr. Panek i Zielińskich + Annę i Wacława Dudę, Władysławę i Eugeniusza Komar + Bronisławę, Władysława, Antoninę Jankowskich, Bronisława i Macieja Tomasik + Zofię, Franciszkę i Stanisława Boguckich, +  cr. Kucharskich, Walendzik, Krzęczko, Łazarczyk, Pasiuk, Owczarek, Jastrzębiec-Kostka, Słowińskich, Chomickich, Górskich + Barbarę i Tadeusza Czajkowskich, Genowefę, Kazimierza i Henryka Radgowskich+ Kazimierza Swaczyńskiego, Małgorzatę i Władysławę Sobieraj, Marka Wesołowskiego, Marię i Jana Grabowskich, cr. Swaczyńskich, Sielskich, Sobierajów + Zofię Henryka Szelągowskich + cr. Wiśniewskich + Jadwigę i Czesława Kabardo + rodz. Zwierzchowskich, Plewczyńskich, Orylów, Mędlarzy, Zalegów+ Jana Bielawskiego + Władysławę, Franciszka Paciorkowskich, Aleksandrę, Ryszarda  i Grzegorza Noseckich + cr. Żukowskich, Młynarskich i Krajewskich + Paciorkowskich i Swoboda + cr. Kantorskich + Józefa Głowackiego, cr. Krawczyk i Głowackich + Edmunda, Jerzego, Stefana Szczygieł, Józefa i Marię Wzorek, cr. Wzorków, Wacławę Kowalewską + cr. Jadczaków, Perzynów, Dziewulskich, Stanisława Lewalskiego, Nieznanego Żołnierza+ r. Markiewiczów, Żerańskich, ciocię Olesię, Jaworskich, + Martę, Mieczysława i Stanisława Pawłowskich+ Stanisława Żebrowskiego + Mariannę i Stanisława Koniecznych, cr. Dzbańskich + Ryszarda Jabłońskiego + Elżbietę Małecką, Kazimierę i Zdzisława Jarkiewicz + Janusza, Irenę, Antoniego Jędrzejewskich+ Jana Adamczyka + Janinę, Mariana, Wojciecha Wróblewskich, rodz. Wróblewskich, Szablewskich+ Pawła, Annę, Kazimierza Szerszeń, Albertynę, Jana, Zygmunta Krasowskich, Walerię i Jana Popławskich, Halinę i Antoniego Borowskich, Halinę i Antoniego Borowskich, Ryszarda Nowakowskiego+ cr. Śnieg i Lisowskich + Janinę Dąbrowską, Jana, Mariannę Banasiak, Zbigniewa Dąbrowskiego + Ludwikę i Józefa Burzyńskich, Łukasza Gąsiorowskiego + Mariana i Kornelię Sydor + Mieczysława Rudowskiego, Henryka Węgrzyn, cr. Rudowskich i Węgrzyn + Mariannę  i Józefa Kamińskich + Marka, Stanisława, Jana Jankowskichc+ Jana Sobczaka + cr. Nowaków, Rokitów, Lutych, Aleksandrę Luty, cr. Kwaśniaków, Spałków, Sokołowskich + rodz. Augustyniak, Dalgiewicz, Matrzak, Jadczak, Jerzego Jaskółkowskiego + Jadwigę i Antoniego Wąsik, Leokadię, Franciszka, Wiesława Szefer, cr. Wąsików i Szeferów + Mariana Rdest, cr. Rdestów i Brodów, Marcjannę, Michała, Tadeusza, Henryka Giszka, Piotra Krawczyka, Halinę i Jerzego Zdanowskich + Jerzego Zarębę, rodz. Zakrzewskich, Zarębów +  Krystyna i Piotra Redel + Pawła i Aleksandrę Wnuk, Alfreda i Stanisławę Szymańskich, + Wacłąwa Kostrzewę, Anielę i Lucjana Banaszczyk + Cecylię, Mieczysława i Stanisława Jaśkiewiczów, + cr. Kucharskich, Celińskich, Niedźwiedzkich, Bębnów, Tarnowskich + Michała Błaszkiewicza, + Edmunda Minicha, Zbigniewa Sych + Kazimierę, Wacława, Hieronima Nienałtowskich, Leoniłę Kluczyk, + Helenę i Henryka Pawłowskich, Mariannę i Jana Kruk, Krystynę i Antoniego Ciechańskich, + cr. Morawskich i Sobczak + Karolinę i Franciszka Zagrajek + Bogumiła Kolasę + cr. Markiewiczów, + cr. Fontańskich, Genowefę i Bronisława Markowskich, Stefanię Zakrzewską, Jadwigę Jędrzejewską, + Danutę i Zbigniewa Szulc, Bronisławę i Maksymiliana Strzężalskich, Władysławę i Mieczysława Szulc, Mariana Nowaka + Władysławę i Janusza Wasilewskich, Genowefę i Karola Tyburskich, + Andrzeja Jabłońskiego + Annę i Stefana Lędziak, cr. Gierkowskich + cr. Meklembergów i Olszewskich, + Krystynę i Jerzego Godlewskich + Zofię i Stanisława Dywan + Henryka Deć + Antoniego Słojewskiego, + Mariannę i Henryka Kosior + Władysława i Mariannę Grzegrzółka, Teresę Zegarowską, s.Judytę Grzegrzółka, Józefa Ćwilich, Stanisława i Mieczysława Grzegrzółka + cr. Malinowskich + Henryuka Gizę, + Stanisława, Zofię, Wiesława Kaczorowskich, Józefę, Antoniego, Henryka Lesińskich, + Mariannę i Eugeniusza Orzechowskich, Eleonorę i Adama Lentowskich + Bogumiła, Mirrę Redel, + Edwarda Ojrzyńskiego, cr. Ojrzyńskich, Genowefę i Jana Żaczek + cr. Królikowskich i Wojtczuk, + Helenę i Stanisława, Fryderyka Jankowskich, Janusza Surałę + Danutę Zaruską, Stanisława Kubiak, + cr. Siwek i Wawrzyniak + Stanisławę, Marka i Janusza Dudzińskich + Tomasza Miazgowskiego, + Krystynę, Ireneusza Nowakowskich + Józefa Oracza, Jadwigę Oracz, Bogusławę Pasińską + cr. Puźniak, + Adama Redel + Fryderyka Jankowskiego + Jadwigę i Zdzisława Iżyckich + Antoniego Majewskiego, + cr. Kołtuniaków, Jana i Janinę Iwańskich + cr. Ślesińskich, Skowrońskich, Sabinę Kożlik, + Józefa i Stefanię Kunikowskich, Stanisława Owczarek + rodziców Adamskich i Tomczaków, + cr. Czrneckich, Drabarzów, Rusinowiczów + Ewę Ptasińską z rodzicami, Karolinę Gołota, + Jerzego Jankowskiego, Jadwigę Zofię, Józefa Łukasiewicz, Wacława Wasilewskiego, Elżbietę Łukasiuk, + Felicję, Tadeusza, Andrzeja Okrasa, Antoniego, Genowefę i Tadeusza Stankiewicz, + Edwarda Gromadowskiego, Stanisława Melona, Helenę i Jana Osińskich + Franciszka Zgódka, Tomasza Krotewicza, cr. Baranowskich + Zofię i Henryka Grabowskich + cr. Kwiatkowskich i Lewandowskich, + Kazimierza, Walerię i Ewę Szkop, cr. Przybylskich, Wiktorię Tabassi, babcię Idę +Zofię i Leona Banaszek, cr. Banaszek, Stanisława Krejner, cr. Krejnerów

PÓŁROCZNE

+ Ryszarda i Stanisławę Kamińskich + rodz. Malinowskich, Pawelczyków + rodz.Kozłowskich, Makarskich, Zienkiewiczów, Ławińskich, Pózio, Maciuba + Stanisławę i Michała Kamińskich, Bronisławę     i Feliksa Redel + Janinę, Klemensa Gano, cr. Gano, Florczuk, Miłosławskich + Jana Kapuściaka, Zofię Pawlak, cr. Szpilarskich, Wysmółków + Janinę i Mariana Domańskich + cr.  Paszkowskich i Malinowskich

ROCZNE:

+ zm. Siostry Opatrzności Bożej: s. Katarzynę Rosa, s. Angelinę Cytrowską,  s. Renatę Dębską, s. Filomenę Ożóg, s. Serafinę Czerwińską, s. Jadwigę Krajewską,  s. Mechtyldę Bryzek, s. Agnieszkę Kamińską,s. Benwenutę Grabiec, s. Efremę Łukasik, + Jadwigę i Czesława Kędzierskich + Mirosława Matuszewskiego; zm. z rodz. Rybickich, Matuszewskich; Dusze w czyśćcu cierpiące + Jana Leszczyńskiego i Jego Rodziców; Jana Budzińskiego + Iwonę Kisielińską-Wnuk + Halinę i Sylwestra Wachowiakn + Józefa, Irenę Karbowiak; zm. z rodz. Karbowiaków i Kaczorków + Irenę Zygier + Dominika Wiśniewskiego; zm. z rodz. Wiśniewskich, Chechłaczów, Borowskich, Ellasów + Józefa Jędruszuk + Bogdana i Lucynę Kozłowskich; Małgorzatę Kozłowską; + Alicję Jałowiecką; Stanisławę i Kazimierza Domańskich; Natalię i Józefa Jałowieckich; Stanisławę i Józefa Majewskich + zm. z rodz. Sipów, Trepkowskich, Walkowiczów, Kaczorów  + zm. z rodz. Lasków, Góreckich, Wandę i Ryszarda Jędrzejewskich + Zygmunta Borowskiego; Józefę Kora + Bogusława Świętochowskiego + Helenę Kratochwil + Małgorzatę, Mariannę, Stanisława Kieliszek + rodz. Kleśta; + Janinę, Tadeusza, Kazimierza Swaczyńskich; + Barbarę Janusz; Renatę Milewską; zm. z rodz. Janusz; + zm. z rodz. Bernackich, Kuleszów; Honoratę Pietkun; Leona Pietkun; Zdzisława Grynbaum + Feliksę i Józefa Jacyniuk; Mariannę Przyłucką; Jana Przyłuckiego; Wiesława Jacyniuk; Tadeusza Turkowskiego; + Stanisława Jarząbek + Halinę i Henryka Mlącckich + Zygmunta Kaganiec; zm. z rodz. Kaganiec, Gut, Janasów, Borządków; Michała i Antoniego Gut; Krzysztofa Andrzejewskiego + Grzegorza Sulich; + Władysława Konarskiego + zm. z Rodz. Szpiglewskich + Danielę Saksińską + Tadeusza Kwiatkowskiego; + Jana Stosio; + Teresę Tondera; + Irenę i Alfreda Pomianowskich; + zm. z rodz. Pych, Banaszak; Mariana Malinowskiego; Tadeusza Banaszak + Ryszarda Kokot; zm. z rodz. Kokot + Władysława, Ryszarda Borowy + zm. z rodz. Masiowskich, Gryglak, Kuta, Ziubrzyńskich + Alicję i Henryka Pieniążek + Dariusza Kolińskiego; zm. z rodz. Pawlaków + Jana Węża + Romana Wyszpolskiego + Romanę Knąber + Józefę i Zygmunta Lewandowskich; Władysława Kucharskiego; Władysława Kowalczyk; Andrzeja Ciaputa; Mariannę Klimczyk+ Antoniego Witkowskiego + Mirosławę i Henryka Bartosiewicz; Teresę i Mieczysława Szymańskich + Józefa Adamiaka; zm. z rodz. Ostrowskich + Halinę i Jana Boguckich; Wacława Podkańskiego; Franciszkę Adamczyk + Mikołaja , Józefę, Stanisława, Michalinę, Mariannę, Stanisława Nowak; Mateusza i Mariannę Bonieckich; + Janinę i Stanisława Mińkowskich, Stanisława Cochal

PÓŁROCZNE:

+ Janinę i Stanisława Brońskich; Helenę Polak; Apolonię i Franciszka Jagiełło; Reginę i Wojciecha Brońskich + Elżbietę i Henryka Żak + zm. z rodz. Rorbiałów, Rewkowskich   + Sabinę Sobczak, Stanisława Baklarz + Zbigniewa, Halinę Gołębiewskich; Henryka Toczek + zm. z rodz. Załęckich   + Władysława Sęk  + Jana Paskudzkiego; zm. z rodz. Paskudzkich + Agnieszkę Przybylską; Stanisława Owczarek + Alicję, Henryka i Andrzeja Komor 

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.