Wypominki roczne 2019/20

+ Barbarę Kamińską
+ Kazimierza i Zbigniewa Jechna, Henryka, Filipa, Stanisława i Józefa Szulc
+ Rodziców Adamskich i Tomczaków
+ Władysławę, Bolesława Dąbkowskich; Rozalię, Stanisława i Andrzeja Góreckich
+ Helenę i Wawrzyńca Skorupa; Helenę, Franciszka, Jerzego i Leona Tuszyńskich
+ Stanisława Żebrowskiego
+ Edmunda Minicha, Zbigniewa Sycha i Jana Węża
+ Zofię i Henryka Szelągowskich
+ Krystyna i Piotra Redel
+ Jerzego Ślifirskiego
+ Stanisława Krajewskiego, cr. Krajewskich
+ Edwarda Rosłonka
+ Eugeniusza Draniaka, Mariana i Janinę Ścisłowskich
+ Henryka Podolskiego i Elżbietę Gąsowską
+ Wiktora, Helenę Szabelskich, cr. Szabelskich, Bancerzy, Szczepana Perzynę
+ Danutę Strzegowską i Pawła Żukowskiego
+ Izydora Karwota, cr. Kasprzaków, Nojków, Jakubików, Rybaczków, Szlendaków
+ Martę, Mieczysława, Stanisława Pawłowskich
+ Janinę, Mariana i Wojciecha Wróblewskich, cr. Szablewskich i Wróblewskich
+ Romana Zielińskiego, cr. Panek i Zielińskich
+ Mirosława Matuszewskiego, cr. Rybickich i Matuszewskich i Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Bronisławę, Władysława i Antoninę Jankowskich, Bronisława i Macieja Tomasik
+ Mariannę i Stanisława Koniecznych, cr. Dzbańskich
+ Genowefę i Michała Struczyńskich, Andrzeja Nowika, cr. Dowgiłłów, Halinę Dąbrowicz
+ Annę, Józefa Stachów i ich Rodziców, Alfreda, Władysławę i Stanisława Chechłaczów, Teresę Tonderę
+ Jadwigę i Antoniego Wąsik, Leokadię, Franciszka i Wiesława Szefer, cr. Wąsików i Mońków
+ Alicję, Franciszka Zgódka, Tomasza Krotewicza, cr. Zgódka, Baranowskich i Krotewicz
+ Zygmunta Kapuściaka, Antoninę i Władysława Jędrychowicz
+ Cr. Kucharskich, Górskich, Słowińskich, Walendzik, Krzęczko, Łazarczyk, Pasiuk, Jastrzębiec-Kostka, Owczarków, Chojeckich,
+ Cr. Trepkowskich, Sipów, Walkowiczów, Kaczorów
+ Cr. Kmitów, Kucharczyków, Tadeusza Czarneckiego, cr. Jurkiewiczów
+ Michała Błaszkiewicza
+ Kazimierza, Annę, Pawła Szerszeń, Albertynę, Jana, Zygmunta, Helenę, Antoninę i Józefa Krasowskich, Walerię i Jana Popławskich, Halinę, Antoniego Borowskich, Ryszarda Nowakowskiego, Teresę Ziętala
+ Cr. Zwierzchowskich, Plewczyńskich, Mędlarzy, Orylów, Zalegów
+ Jerzego i Halinę Zdanowskich
+ Cr. Młynarskich, Żukowskich, Krajewskich, Ewę Smalcuga
+ Barbarę i Bogdana Majewskich
+ Ryszarda Czarneckiego
+ Dominika Wiśniewskiego, cr. Wiśniewskich, Barbarę Chechłacz, cr. Chechłaczów, Borowskich, Ellasów, Zofię Adaszewską
+ Józefa i Stefanię Kunikowskich, Agnieszkę Przybylską, Stanisława Owczarek, cr. Kunikowskich
+ Janusza, Irenę, Antoniego Jędrzejewskich
+ Jana Adamczyka
+ Mariannę i Stanisława Kieliszek
+ Cr. Szpaków, Macieja Krajewskiego
+ Jana i Leszka Góreckich, Stanisławę i Edwarda Mirgos
+ Cr. Lisowskich i Śnieg
+ Alfredę Kantorską, cr. Kantorskich
+ Krystynę Sadowską, Janusza, Henryka i Włodzimierza Jabłońskich
+ Bogumiła Kolasę
+ Bogusława Świętochowskiego
+ Cr. Nowaków, Lutych, Rokitów, Kwaśniaków, Spałków, Sokołowskich, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
+ Zofię, Franciszkę i Stanisława Boguckich
+ Jana Bielawskiego
+ Mariannę i Józefa Gajda
+ Cr. Dąbrowskich, Ławrynowiczów
+ Halinę i Jana Boguckich, Franciszkę Adamczyk, Wacława Podkańskiego
+ Cr. Kucharskich, Rolów, Niedźwiedzkich, Celińskich, Bębnów, Tarnowskich
+ Cr. Fontańskich, Dębek, Jędrzejewskich, Genowefę i Bronisława Markowskich, Stefanię Zakrzewską
+ Ryszarda i Grzegorza Kołtuniak, cr. Kołtuniaków, Jana i Janinę Iwańskich
+ Jadwigę i Czesława Kabardo
+ Cr. Sapijaszków, Siekierskich
+ Genowefę, Kazimierza i Henryka Radgowskich, Barbarę i Tadeusza Czajkowskich
+ Józefa Głowackiego, cr. Krawczyków i Głowackich
+ Cr. Puksztów, Plutów, Nowarów, Burakowskich, ks. Janusza Kakietka
+ Waldemara i Magdalenę Malinowskich
+ Pawła i Aleksandrę Wnuk
+ Cr. Zarębów, Zakrzewskich, dziadków Laskowskich
+ Władysławę i Franciszka Paciorkowskich, Aleksandrę, Ryszarda, Grzegorza Noseckich
+ Mariana i Kornelię Sydor
+ Cr. Perzyna, Jadczak, Dziewulskich, Stanisława Lewalskiego i Nieznanego Żołnierza
+ Cr. Mamul
+ Mieczysława Rudowskiego, Henryka Węgrzyna, cr. Rudowskich i Węgrzyn
+ Czesławę, Mieczysława i Henryka Kiernozek, Czesławę i Tomasza Jamka
+ Marka, Stanisławę i Jana Jankowskich
+ Cr. Czarneckich, Drabarzów, Rusinowiczów
+ Jerzego, Stefana i Edmunda Szczygieł, Tadeusza, Marię i Józefa Wzorek, Ewę Pawlik
+ Helenę i Henryka Pawłowskich, Mariannę i Jana Kruk, Krystynę i Antoniego Ciechańskich
+ Bogusława Wypyskiego
+ Marka Wesołowskiego, Małgorzatę i Władysława Sobieraj, Kazimierza Swaczyńskiego, Marię i Jana Grabowskich, cr. Sielskich, Sobierajów, Swaczyńskich
+ Cr. Kozłowskich, Makarskich, Zienkiewiczów i Puzio
+ Elżbietę Małecką, Kazimierę i Zdzisława Jarkiewicz
+ Rodziców Kwiatkowskich i Lewandowskich
+ Zofię Pawlak, Jana Kapuściaka, cr. Szpilarskich i Wysmułków
+ Henryka Decia
+ Andrzeja Jabłońskiego
+ Jerzego, Jana i Genowefę Żaczek
+ Cr. Malinowskich
+ Cecylię, Mieczysława i Stanisława Jaśkiewicz
+ Cr. Lendziaków i Gierkowskich
+ Władysławę i Janusza Wasilewskich, Genowefę i Karola Tyburskich, Joannę i Stanisława Drabarek
+ Grzegorza i Iwonę Sobczak
+ Stanisława, cr. Kaczorowskich, Józefę, Antoniego i Henryka Lesińskich
+ Helenę i Stanisława Jankowskich, Janusza Surałę
+ Zofię i Stanisława Dywan, Teresę Głowala
+ Janinę Figacz
+ Cr. Meklenberg i Olszewskich
+ Tadeusza Krajewskiego
+ Cr. Świergockich
+ Cr. Siwek i Wawrzyniak
+ Cr. Godlewskich, Sroczyków, Jankowskich, Kucharskich
+ Henryka Gizę
+ Janusza Ziarkowskiego
+ Jerzego Jankowskiego, Stanisławę Przybylską, Zofię i Józefa Łukasiewicz, Jerzego Sawczuka, Wacława Wasilewskiego, Duszę znaną Panu Bogu
+ Cr. Jackowskich
+ Stanisławę, Janusza i Marka Dudzińskich
+ Bogusławę Pasińską, Józefa i Jadwigę Oracz
+ Mariannę i Józefa Kamińskich
+ Cr. Dalgiewiczów, Augustyniaków, Jadczaków, Matrzaków
+ Leona i Zofię Banaszek, cr. Banaszków i Szymańczaków
+ Stanisława Krejnera, cr. Krejnerów
+ Franciszka Forysiaka, Irenę i Władysława Janiak, Jarosława Janiaka, Przemysława Kukiełko
+ Jerzego Majek, Helenę i Zygmunta Brzezińskich
+ Antoniego Lesiaka
+ Ewę Ptasińską z Rodzicami, Karolinę Gołota
+ Cr. Koch, Durak, Jagiełło, Mazgaj
+ Cr. Wesołowskich
+ Marię Wzorek, Izabelę i Zbigniewa Zarębskich, Helenę i Tadeusza Kamińskich
+ Tadeusza, Wacława i Celinę Zielenkiewicz
+ Marcina, Kazimierę i Stefanię Adamczyk
+ Barbarę, Danutę i Andrzeja Turskich
+ Krystynę, Leonarda, Stanisława-Wojciecha Nowaków
+ Wandę Zielińska
+ Lucjana i Zbigniewa Skłodowskich
+ Cr. Bednarskich, Władysławę i Jana Sudomir, Mariannę i Władysława Zawadzkich
Zmarłe Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, szczególnie za:
+ S. Angelinę Cytrowską, Katarzynę Rosa, Renatę Gębską, Jadwigę Krajewską, Serafię Czerwińską, Filomenę Ożóg, Benwenutę Grabiec, Agnieszkę Kamińską, Efremę Łukasik, Bonifację Miszczuk, Rytę Nowak, Mechtyldę Bryzek, Magdalenę Sobstyl

Wypominki półroczne

+ Bronisławę i Feliksa Redel; Stanisławę i Michała Kamińskich,
+ Michała i Józefę Okrasa
+ Stanisława, Rozalię i Stefanię Pawelczyk, Wincentego i Janinę Malinowskich
+ Irenę Kiliańską
+ Helenę i Wacława Grudkowskich
+ Leona i Saturninę Paduch, Marię Paduch, Sylwestra Zagrajek, Arkadiusza Nawarę, Janinę Ignaszak
+ Marię i Stanisława Pyszczak
+ Władysławę i Wojciecha Kalisiewicz
+ Irenę i Jana Pichniarczyk
+ Cr. Munk, Szlęczkowskich, Cichal i Żakowicz
+ Antoniego Słojewskiego, Mariannę i Henryka Parzykowskich
+ Zofię i Zenona Trzeszczyńskich
+ Władysławę Jóźwik
+ Cr. Gołębiewskich i Toczków
+ Cr. Paszkowskich, Malinowskich

2019/2020

+ Bogdana Kacprzaka
+ Andrzeja Mizgajskiego, Marię Jękot
+ c.r. Godlewskich, Jerzego i Krystynę
+ Wandę i Ryszarda Jędrzejewskich, c. r. Lasków
+ Stanisława Jarząbka
+ c. r. Domańskich i Majranowskich
+ Irenę Zygier
+ Mariannę i Mieczysława Wojtanowicz, Eugenię Pasternak
+ Bogusławę Tymińską, Leopolda Jankowskiego
+ Władysława Sęka
+ Danutę Kieliszek
+ Janusza i Mariana Szpiglewskich. Zofię Saksińską, Wandę i Mariana Łęckich
+ c. r. Barcików, Salaków, Wnuków
+ Jerzego Wachalika, Teodorę Kantor, Antoniego Gut, Michała Gut, c. r. Gut, Kaganek, Borządek, Janas, Grzegorza Sulicha
+ Jerzego Fabisiaka
+ Jana i Karolinę Sochów, Jana Wieczorka
+ Barbarę Janusz, Renatę Milewską z d. Janusz
+ Iwonę Kisielińską-Wnuk
+ Helenę Kratochwil, Franciszka Kratochwila
+ Halinę i Antoniego Majewskich
+ Krystynę, Zdzisława i Krzysztofa Wiśniewskich
+ Tomasza, Jerzego Surała, c. r. Jurkiewiczów
+ Ryszarda i c. r. Kokot
+ Mariannę Pękacką
+ Stanisława Baklarza
+ Zdzisława Grynbauma, Leona i Honoratę Pietkun
+ Józefa Adamiaka, c. r. Ostrowskich
+ Antoniego Witkowskiego
+ c. r. Banasiak, Pych, Mariana Malinowskiego
+ Jana Paskudzkiego, rodziców z obojga stron i rodzeństwo
+ Arka Nawara
+ Dariusza Kostrzewę, Janinę Kostrzewę, c. r. Ciesielskich, Chmielów, Andrzeja Wiśniewskiego, c. r. Wiśniewskich
+ Dariusza Kolińskiego, c. r. Pawlaków
+ Walerię, Kazimierza i Ewę Szkop, c. r. Przybylskich, Tabassi, babcię Idę,
+ Jana i Genowefę Golędzinowskich
+ Ks. Wiesława Kwietnia, Ks. Patryka Millera, Jana i Barbarę Bernatów, Michała Bernata, Władysława i Stefanię Hochów, Bolesława i Helenę Charazińskich

Wypominki półroczne:
+ Władysława i Ryszarda Borowych
+ c. r. Pieniążków
+ Ryszarda Świderskiego
+ Stanisława, Irenę i Edwarda Pekura; Władysława i Annę Górka
+ Mariannę Aurelię Tupczyńską

 

Wszelkie uwagi oraz artykuły na stronę od grup parafialnych proszę kierować mailem: dariusz.kuzma@mbnp.waw.pl

Witryna www.mbnp.waw.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.